Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu je chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. Uherské Hradiště (dále jen dílna). Sídlo dílny, sklad, odesílání zásilek, vyzvednutí zboží je na adrese : Svatováclavská 433, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572556255, email: chranena.dilna@uhradiste.charita.cz. Obchodní údaje - IČO: 29194024, DIČ: CZ29194024, bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, č.účtu:233993269/0300.
1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovanému na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.lidumila.cz.
1.3.
Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.

2. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

Na veškeré prodávané zboží je poskytována záruka o délce 24 měsíců. Během této záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na jeho výměnu. Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, žehlením apod.) dle § 623 občanského zákoníku nemůže být uznána. Neoznámené zásilky nebudou přijaty ! Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve stanovené lhůtě má kupující právo na nový výrobek nebo vrácení celé kupní smlouvy. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající. Kupující je povinen informovat prodávajícího emailem nebo telefonicky, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že výrobek odesílá.

3. Ochrana osobních údajů

Chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. Uherské Hradiště (dále jen „CHD“) jako provozovatel internetového obchodu zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením EU č. 2016/679 jinak známým jako GDPR, které v některých oblastech úpravu Zákona nahradí. Kupující vyplněním objednávkového tiskopisu a odesláním prostřednictvím e-shopu CHD souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Naše CHD zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu údajů obsažených v tomto tiskopise. Jedná se zejména o jméno a příjmení, popřípadě název firmy, e-mail, tel. číslo, u firem IČO a DIČ, adresa bydliště, sídlo firmy a dodací adresa. Výše uvedené osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací. Vyplněné objednávkové tiskopisy jsou uloženy v písemné a elektronické formě na nezbytně nutnou dobu a to nejdéle po dobu tří let a pak jsou skartovány a elektronicky vymazány. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá CHD výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představuje externí přepravní společnost GEIS, které jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Pokud zákazník nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, má právo požádat písemnou formou CHD o jejich vymazání z databáze zákazníků. Tyto osobní údaje budou vymazány nejpozději do 3 dnů od doručení Vaší písemné žádosti.

Máte zájem o zasílání novinek?